பக்கங்கள்

Sunday, January 22, 2012

மெய்(வி)ஞ்ஞானமா? அஞ்ஞானமா?...

(1)தினமணி ஞாயிறு கொண்டாட்டத்தில் படித்தது.
*பவ்டக் என்ற பர்மியச்செடி மூன்றுமுறை
தொடர்ந்து புாத்தால் பருவமழை தொடங்குமாம்*வெதர் கிஸ்சில் என்ற புாஞ்செடியின்
இதழ்கள் மூடினால் மழை வருமென்றும்
திறந்தால் தெளிவான வானிலை என்று
பொருளாம்.
*ஜாவாவில் காணப்படும் ராயல் கொஸ்லிம்
என்ற புாஞ்செடி புாக்க தொடங்கினால்
எரிமலை வெப்பத்தைக் குறிக்குமாம்

(2) எடுப்பான மார்பகங்கள்.
.


*100 சதம் ஆயுர் வேத சிகிச்சை உங்கள் மார்
பங்களை அழகாக,கவர்ச்சியாக,நளினமிக்க
தாக ஆக்குகிறது.


(3)

*காலையில்எலும்பிச்சைஜூஸ் பருகினால்
நேர்த்தியான மெலிந்த உடல்வாகைப் பெற
லாம்---

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com