பக்கங்கள்

Saturday, November 30, 2013

முட்டாள் அறிவியலார்கள்.............!!!


படம். ta.wikipedia.இந்தியாவில் கழிப்பறையில் மலம் கழிக்கும் பயன்பாட்டையும், மனிதன் மலத்தை மனிதன் அள்ளும் அவலத்தையும் தீர்க்க,இருக்கும் அறிவை பயன்படுத்தாத முட்டாள் அறிவியலார்கள்.-------------கழிப்பறை இல்லாதோர்,

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்..அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com