பக்கங்கள்

Saturday, November 30, 2013

முட்டாள் அறிவியலார்கள்.............!!!


படம். ta.wikipedia.இந்தியாவில் கழிப்பறையில் மலம் கழிக்கும் பயன்பாட்டையும், மனிதன் மலத்தை மனிதன் அள்ளும் அவலத்தையும் தீர்க்க,இருக்கும் அறிவை பயன்படுத்தாத முட்டாள் அறிவியலார்கள்.-------------கழிப்பறை இல்லாதோர்,

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!