ஞாயிறு 23 2022

பார்த்தேன்... படித்தேன்... பகிர்ந்தேன்...55

#lenin #புரட்சித்தலைவர் #ரஷ்யா

ஊர் பற்றி எரியும்போது புத்தகம் வாசித்தவர்கள்| mathimaran Speech | மதிமாறன் பேச்சு |
புத்தகம் படிப்பவர்கள் சுய மோகர்கள். ஊர் பற்றி எரியும்போது பிடில் வாசித்தால் என்ன புத்தகம் படித்தால் என்ன? எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒரே ஒரு புரட்சித் தலைவர். #lenin #புரட்சித்தலைவர் #கோர்க்கி #ரஷ்யா