பக்கங்கள்

Wednesday, July 18, 2012

அவுகளும்.........இவுகளும்.......................அவுக வாழ்னும்னா.......
இவுக சாகனும்.
இவக வாழனும்னா..............
அவுக சாகனும்.

அவுக எதிரும்னா.............
இவுக புதிரு.
இவுக புதிருன்னா............
அவுக எதிரு.

வெந்தத தின்னு.......
விதி வந்து
செத்தது.........
அந்தக்காலம்

வெந்தும் வேகாம....
தின்னூட்டு
நோய் வந்து சாவது...........
இந்தக்காலம்

பிறப்புன்னு இருந்தா........
இறப்புன்னு இருக்கு,
இறப்புக்கு பின்னாடி
பிறப்புன்னு இருக்காது.

நாம வாழனும்னா......
அவுக சாகனும்.
அவுக வாழனும்னா..........
நாம சாகனும்.
எப்படி வசதி????????????

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!