பக்கங்கள்

Sunday, August 21, 2011

இது கவிதை இல்லீங்கோ..............!!!

ய்யா,தங்கள் பெயர்
சை!

ல்ல தம்பி?
சன்..

ருமோத்திர
ரா?

துக்கு கேக்குறிங்க?
ன்?

யா,
ருத்தரு, வந்து
லை கொடுத்தாரு
வைக்கு சொந்தமானதாம்!
ஃ  கனாண்டு கிடக்காம சேர்ப்பிக்கத்தான்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்..அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com