பக்கங்கள்

Sunday, August 21, 2011

இது கவிதை இல்லீங்கோ..............!!!

ய்யா,தங்கள் பெயர்
சை!

ல்ல தம்பி?
சன்..

ருமோத்திர
ரா?

துக்கு கேக்குறிங்க?
ன்?

யா,
ருத்தரு, வந்து
லை கொடுத்தாரு
வைக்கு சொந்தமானதாம்!
ஃ  கனாண்டு கிடக்காம சேர்ப்பிக்கத்தான்.

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!