பக்கங்கள்

Monday, November 11, 2013

ஆண்ட பரம்பரைகள் வீரம் காட்ட வேண்டிய இடம்........!!!

படம் .இட்லிவடை
ஏலேய்................ய்ய்ய்.
சாதிவெறியும் மதவெறியும்
பிடித்த சூராதி சூரர்களே!
வீராதி வீரர்களே!!!!!

காலையில் எழுந்ததும்
கழிப்பறையில் சென்று
“ப்ப்ரீ”யாக மலம்
கழிக்க முடியும்மாலே
உங்களால்................!!!

உங்கள் மதவெறியையும்
சாதிவெறியையும்
அடக்கு முறையையும்
அங்கு காட்டுங்கலே...
ஆண்ட பரம்பரைகளே!!!
ஆளும் பரம்பரைகளே!!!

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!