பக்கங்கள்

Thursday, November 28, 2013

பார்க்க முடியாத முட்டாள்கள்...............படம்.தமிழ்கம்யூட்டர்


சச்சின் இல்லாத
கிரி கொட்டையை
டீவியில்...........
பார்க்கலாம்.

ஆனால்........
“பாரத ரத்னா”
விருது கொடுத்த
முட்டாளையும்,
விறுது பெற்ற
முட்டாளையும்
பார்க்க முடியாது.

இங்ஙனம்
தெருவில்
நின்று டீக்
கடை டீவியில்
கிரிகெட் பார்ப்
போர் குழுமம்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com