பக்கங்கள்

Sunday, January 26, 2014

புன்னாக்கு மாடன்..........


ஏ...ஏ... சினிமா
போஸ்டர் தின்னும்
மாடே ஒனக்கு
புன்னாக்கு ஒரு கேடா.........
சினிமா போஸ்டரே
போதும் மாடே

ஹி.. ஹி..  ஹி... ஹி

இளிக்காதே மாடே
ஒனக்கு போட்டியா
புன்னாக்கு மாடன்
அவனுக்கு புன்னாக்கே
போதும் மாடே.......

அவன்தான் உன்னை
மேய்ப்பவன் மாடே

ஹா....ஹா........ஹா.....ஹா

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com