பக்கங்கள்

Saturday, February 01, 2014

அப்போதும்------இப்போதும்.

அது அப்போது
             
                              எல்லோரையும் போலவே
                               வாழ ஆசைப்பட்டேன்
                                என்றான்.- அவளை
                                காண்பதற்கு முன்னால்

இது இப்போது

                                எல்லோரும் என்னைப்
                                            போல  வாழ
                                 ஆசைப படக்  கூடாது
                                  என்றான்-----அவளை
                                  காதலித்த  பின்னால்

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com