புதன், ஜனவரி 20, 2021

வாக்காள பெரு மக்களுக்கு........

 

தமிழ் நாட்டிற்கு தேவை
நேர்மையான ஆட்சியாளர்கள் 
அல்ல...அல்ல

நேர்மையான வாக்காளர்கள்
என்பதை தாங்கள் உணராத
வரை நீங்களெல்லாம் அடிமைகள்தான்

மாற்றம்  வாக்காள பெருமக்களிடமிருந்து
தொடங்க வேண்டும்

4 கருத்துகள்: