வெள்ளி, பிப்ரவரி 12, 2021

பீனிக்ஸ் பறவையும் தியாகச்சுடரும்...................

 


A1 பீனிக்ஸ் பறவை, A2 தியாகச்சுடர்
திருடி A2க்கு

 தியாகி பட்டம்....

செத்து போன

 A1 க்கு எண்பது 

கோடியில பீனிக்ஸ்

பறவை பட்டம்..


இத்தகைய பீத்த

சிரிகளுக்கு பட்டம்

கொடுக்கிறவன்களுக்கு

தொண்டன் பட்டம்....


பத்து கோடிஅபதாரம்

கட்டிய திருடிக்கு

தியாகச்சுடர். கருணை வடிவம்

நூறு கோடி அபதாரம்

கட்டிய திருடிக்கு

நிணைவுச் சின்னம்....

 வாழ்க! வளர்க!!

மானமும் அறிவும்......


2 கருத்துகள்: