பக்கங்கள்

Sunday, July 22, 2012

ஒலகம் உருண்டை................எனக்கு நீ.........
உனக்கு அவன்.............
அவனுக்கு அவள்.................
அவளுக்கு நான்.............................இப்பொழுதாவது புரிந்து கொள்..
உலகம் உருண்டைன்னு......................................

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com