பக்கங்கள்

Wednesday, July 17, 2013

காட்டுவாசிகளும் நாட்டுவாசிகளும்.......

உட்லில் கத்திபோடும் காட்டுவாசிகள்

ரத யாத்திரை விடும் நாட்டு வாசிகள் 

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com