பக்கங்கள்

Monday, December 23, 2013

இப்போது காயம் சூரணம் மாத்திரைகளிலும் கிடைக்கும்.!!!!

ayurvedamaruthuvam.blogspot.com 

அமெரிக்காவை மடக்குவதற்கும்
 பிரச்சனை அடங்குவதற்கும்
சங்கீதாவை அடக்குவதற்கும்......
இப்போது காயம் சூரணம்
மாத்திரைகளிலும் கிடைக்கும்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com