பக்கங்கள்

Friday, June 20, 2014

அவர்களின் உலகம் தனி உலகம்!!!

படமsocratesjr2007.blogspot.com









அவர்கள் ஆறுகளை கடந்தார்கள்
மலைகளையும்,பள்ளத்தாக்குகளையும்
இருண்ட காடுகளையும் கடந்தார்கள்

மாநிலங்களின் எல்லைகளை துடைத்து அழித்தார்கள்
அங்கு வழங்கிய மொழிகள் அவர்களுக்கு தடையாக இல்லை

அவர்கள் அந்த மக்களோடு ஒன்று கலந்தார்கள்
அந்த மக்களின் உள்ளங்களை படிக்க கற்றுக் கொண்டார்கள்

 ஆம்...அவர்களின் உலகம் தனி உலகம்.

நன்றி!
விடியல் பதிப்பகம்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்..அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com