வெள்ளி, ஜூலை 10, 2020

“கரோனாவை விட பயங்கரமானவர்கள்” -12-

“இந்தியாவில் இயங்கும் ஊடகத்தில் பார்ப்பன & மேல்சாதி 
ஆதிக்கம் 89% உள்ளது. புள்ளிவிபரம்”


2 கருத்துகள்: