ஞாயிறு, ஜூலை 12, 2020

“கரோனா வை விட பயங்கரமானவர்கள்”-13-


கூடவே அநீதியை எதிர்த்து போராடாத இனமும்
அழியட்டும்.. போராடும் இனத்தை அடக்குபவர்களும் அழியட்டும்...

3 கருத்துகள்: