புதன், டிசம்பர் 13, 2017

இது என்ன வகையான விலங்கு....???இது என்ன
வகையான விலங்கு
என்று நானு
ராத்திரி பகலுமா
யோசித்து யோசித்து
பார்த்தேன் என்
அறிவுக்கு வரவே
இல்லை நீங்களாவது
எனக்கு சொல்லுங்கள்
படத்தில் உள்ளது
என்ன வகையான
விலங்கு என்று...?????????

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர்

3 கருத்துகள்: