புதன், பிப்ரவரி 06, 2019

நினைவலைகள்-58.


படமும் கருத்தும் மறுக்க முடியாதவை....இணைப்புகளின் பகுதி
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 2 பேர்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.


படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மற்றும் இரவு

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 3 பேர், புன்னகைப்பவர்கள், உரை


படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.


படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: உரை

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 5 பேர், புன்னகைப்பவர்கள், உரை


1 கருத்து:

.........