சனி, ஏப்ரல் 17, 2021

டெல்லி ஆலமரத்தின் வழக்கம்,.........

 

விசாரணையின்போது மக்களை மகிழ்விப்பதும்,
தீர்ப்பின்போது மக்களின் எதிரிகளை மகிழ்விப்பதுதான் டெல்லி ஆலமரத்தின் வழக்கம்.
1 கருத்து: