புதன், செப்டம்பர் 25, 2019

நாட்டு பற்றாளனுக்கும், மக்கள் விரோதிக்கும் உள்ள வரையறை


வேறுபாடு க்கான பட முடிவு

காரப்பரேட் கம்பெனிகளின் கொள்ளைக்கான அழிவு திட்டங்களை எதிர்த்து போராடுபவன் நாட்டுப்பற்றாளன்.

அத்தகைய அழிவு திட்டங்களை எதிர்த்த போராட்டங்களை காட்டி கொடுப்பவன் அடக்கி ஒடுக்குபவன் மக்கள் விரோதி...1 கருத்து:

.........